Skorzystaj z ulgi podatkowej z tytułu udziału w targach

20 styczeń 2023
Głównym celem ulgi na ekspansję jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które poniosła firma, by rozszerzać swoje rynki zbytu. Chodzi tu o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym na rynki zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone
– raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku). Mowa tu o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży jego produktów lub usług. Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć do 1 mln zł takich kosztów (ujmowanych w kwotach netto).

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na ekspansję mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:
- według skali podatkowej (PIT-36)- podatkiem liniowym (PIT-36L)- podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Jakie koszty można odliczyć?

Koszty, które przedsiębiorca poniósł żeby rozszerzyć swoje rynku zbytu (i które może odliczyć w ramach ulgi na ekspansję), to:

- koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup powierzchni, zabudowa stoiska, najem personelu, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie)
- koszty działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów)
- koszt dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów- koszt przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów
– w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych- koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.Przedsiębiorca może odliczyć w/w koszty w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł te koszty.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (i w związku z tym skorzystał z ulgi na ekspansję):

- zwiększył przychody ze sprzedaży produktów lub- osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub- osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń (w tym ulgi na ekspansję), to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Więcej informacji: www.polagra.pl 

Przeczytaj również:

Partnerzy