Uwarunkowania makroekonomiczne

4 wrzesień 2018
W warunkach umacniającej się pomyślnej koniunktury na światowych rynkach, w tym szczególnie u naszych głównych partnerów handlowych, coraz wyraźniejsze są oznaki gospodarczego ożywienia także i w Polsce. W sferze realnej naszej gospodarki utrzymuje się wysoka dynamika produkcji przemysłowej, budownictwa, transportu i sprzedaży detalicznej, a w rezultacie – produktu krajowego brutto. Optymistyczne są przy tym zewnętrzne uwarunkowania co do możliwości poprawy tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. Wskazują na to m.in. najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że w 2018 r. PKB krajów członkowskich UE zwiększy się o 2,5%, z 2,4% w 2017 r., przy czym w Niemczech wzrost wynieść może także 2,5%.
Istotnym czynnikiem dynamizującym polską gospodarkę, podobnie jak w latach 2016-2017, pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, dobre nastroje konsumentów, a także wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Jednocześnie – głównie dzięki funduszom unijnym – uwidaczniają się symptomy ożywienia inwestycji publicznych, choć rosną także nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw. W rezultacie w I kwartale 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., PKB zwiększył się o 5,2%, tj. w tempie wyższym od osiągniętego w całym 2017 r. (4,6%). Dobre dane z gospodarki sprzyjają aprecjacji złotego, który w okresie styczeń-kwiecień 2018 r., w skali dwunastu miesięcy, zyskał na wartości do euro 2,8%, a do dolara aż ok. 16%.
Produkcja przemysłowa, po wzroście w całym 2017 r. o 6,6%, w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. była o 6,4% większa niż przed rokiem, w tym produkcja artykułów spożywczych o 5,4%, natomiast produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 24,8%, podczas gdy w ubiegłym roku wzrost jej wyniósł 12,1%. Ożywieniu budownictwa sprzyjało m.in. rosnące wykorzystanie środków unijnych z perspektywy finansowej lat 2014-2020, przekładające się na wzrost budowy obiektów infrastrukturalnych.
Szósty rok z rzędu wzrastało zatrudnienie, które w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2017 r., było o 3,7% większe. Decydował o tym rosnący popyt na pracowników oraz wzrost realnych wynagrodzeń o 5,7%. Był on większy niż w poprzednich latach. Przekładało się to na dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego, którego stopa w końcu kwietnia zmalała do 6,3%, tj. poziomu najniższego od ponad 25 lat.
Ograniczająco na wzrost konsumpcji wpływało utrzymanie zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, dalsza stagnacja realnych świadczeń społecznych (od dłuższego czasu siła nabywcza przeciętnej emerytury i renty pracowniczej nie przekracza poziomu poprzedniego roku o ponad 1,8%) oraz większa niż w poprzednich latach dynamika cen konsumpcyjnych, które były o 1,5% wyższe niż w okresie styczeń-kwiecień ubiegłego roku, przy czym żywność zdrożała o 4,2%, będąc, podobnie jak w 2017 r., głównym źródłem presji inflacyjnej.
W kwietniu na targowiskach przeciętne ceny wszystkich podstawowych produktów rolnych były wyższe niż przed rokiem. Najbardziej (o 6,2%) zdrożało żyto, a także pszenica (o 5,2%), ziemniaki (o 3,9%) oraz bydło (o 4,0%).
Mimo tych uwarunkowań wysoka pozostawała skłonność do zakupów, na co wskazywały dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która (bez jednostek o liczbie pracujących do 9 osób) była w cenach stałych w okresie styczeń-kwiecień o 6,9% większa niż rok wcześniej (w całym 2017 r. wzrost wyniósł 7,3%). Pozytywnie na dynamikę sprzedaży wpłynął stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych, które realnie w porównaniu z okresem pierwszych czterech miesięcy 2017 r. zwiększyły się o ok. 6%.
Pomimo korzystnej koniunktury w kraju i otoczeniu polskiej gospodarki, drugi rok z rzędu dynamika eksportu była mniejsza niż importu. W I kwartale 2018 r. eksport, wyrażony w euro, zwiększył się o 3,7%, a import o 6,9%. Ujemne saldo obrotów handlowych wyniosło ponad 0,9 mld EUR, podczas gdy przed rokiem osiągnięto dodatnie saldo w wysokości 0,2 mld EUR. Największy wzrost wymiany (6,9%) dotyczył krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył się o 4,1%, a import o 1,9%. Dodatnie saldo wyniosło 1,9 mld EUR, co wskazuje, że wymiana innymi towarami w dalszym ciągu przynosi deficyt. W I kwartale bieżącego roku przekroczył on 2,8 mld EUR. Eksport produktów rolno-spożywczych hamowały nadal restrykcje administracyjno-prawne, a mianowicie wprowadzone w 2014 r. rosyjskie embargo na import towarów rolno-spożywczych z niektórych krajów, w tym z Polski i ograniczenia w eksporcie w związku z występowaniem u nas afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wpływ tych restrykcji na wynik handlu był jednak znacznie mniejszy niż wcześniej oceniano. Polscy eksporterzy z powodzeniem znajdowali nowe rynki zbytu.
Pomyślnie na początku roku kształtowała się sytuacja finansów państwa. W okresie styczeń-kwiecień 2018 r. dochody budżetowe były o 7,1% większe niż przed rokiem, a wydatki zmalały o 1,8%. Uzyskano dodatnie saldo w wysokości 9,3 mld zł, wobec 0,9 mld zł deficytu w analogicznym okresie 2017 r.

Mat.: IERGŻ-BIP Analizy

Przeczytaj również:

Wrześniowa promocja sprzedaży stoisk na VI edycję WorldFood Poland

19 wrzesień 2018
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Poland (do niedawna – WorldFood Warsaw), odbędzie się w dniach 7-9 marca 2019 r. tradycyjnie w Warszawskim Centrum EXPO XXI, a firmy, które zgłoszą chęć uczestnictwa w wydarzeniu już teraz, mogą liczyć na spore zniżki. Oferta „early birds” obowiązuje dla zgłoszeń przysłanych do końca września 2018. Poza preferencyjnymi cenami, stali wystawcy mają możliwość wyboru dogodnej lokalizacji swojego stoiska. »

Cydr zbliża i inspiruje

16 wrzesień 2018
Podczas cydrowego Przyjęcia w sadzie 500 nieznajomych spotkało się przy wspólnych stołach z okazji 5. urodzin Lubelskiego Święta Młodego Cydru. Wieczorem ponad 10 tys. osób bawiło się razem na finałowym koncercie trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata. To była rekordowa i najbardziej niezwykła edycja Lubelskiego Święta Młodego Cydru. Z okazji 5. urodzin na Placu przed Centrum Kultury odbył się ogromny jabłkowo-cydrowy piknik. Mieszkańcy Lublina spróbowali kilkunastu różnych cydrów od małych i dużych producentów. »

Rynek warzyw w UE

6 wrzesień 2018
Według nieostatecznych danych Eurostatu zbiory warzyw w UE w 2017 r. były większe niż w roku poprzednim o 0,8% i wyniosły 66 mln ton. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie wzrosły zbiory w Holandii, Niemczech, Rumunii, Polsce i we Włoszech, a mniejsze były we Francji, w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Na poziomie ok. 15 mln ton pozostały zbiory w Hiszpanii, największym producencie warzyw w UE. Produkcja pomidorów dominujących w unijnej produkcji warzyw wzrosła o 2,0% do 18,3 mln ton. »
Partnerzy